Stanovy
Stanovy SES vo formáte PDF

HLAVA I

Základné ustanovenia

 1. Slovenská elektrotechnická spoločnosť (ďalej len SES) je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická spoločenská organizácia.
 2. SES pôsobí na území Slovenskej republiky, sídlom Rady SES je Banská Bystrica, Zvolenská cesta č. 20.
 3. SES je samostatnou právnickou osobou.

HLAVA II

Poslanie a ciele SES

 1. Poslaním SES je podchytiť a rozvíjať individuálne a skupinové odborné záujmy vo všetkých oblastiach elektrotechniky a v súvisiacich odboroch. SES obhajuje a zastupuje profesionálne záujmy svojich členov a ich združení a vytvára podmienky na realizáciu odborných záujmov členov.
 2. SES v oblasti elektrotechniky vykonáva a zabezpečuje:
 • osvetovú činnosť,
 • poradenskú činnosť,
 • získavanie a výmenu informácií vo svojej odbornosti.

HLAVA III

Členstvo v SES, práva a povinnosti členov

Článok 1

Členskú základňu SES tvoria individuálni a kolektívni členovia.

Článok 2

Individuálni členovia

 1. Individuálnym členom SES môže byť každý občan SR, ktorý dovŕši 15 rokov. Členom SES môže byť aj cudzí štátny príslušník.
 2. Individuálne členstvo vzniká registráciou člena v organizácii SES.
 3. Individuálne členstvo zaniká:
 • písomným oznámením o vystúpení,
 • neplnením povinností podľa Hlavy III, čl.2, ods. 5 a, b.
 1. Práva individuálneho člena:
 • podieľať sa na všetkých formách činnosti SES,
 • využívať výhody vyplývajúce z členstva v SES zakotvené v jej programe,
 • podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti všetkým orgánom SES,
 • voliť a byť volený do všetkých orgánov SES po dosiahnutí 18 roku veku a pracovať v odbornom aktíve SES,
 • požadovať informácie o činnosti partnerských spoločností v zahraničí,
 • predkladať návrhy na usporiadanie odborných a spoločenských podujatí, výchovno-vzdelávacích akcií, odborne prináležiacich SES.
 1. Povinnosti individuálneho člena:
 • dodržiavať Stanovy SES,
 • platiť členské príspevky,
 • vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený alebo menovaný,
 • obhajovať záujmy a poslanie SES a svojou činnosťou ju propagovať v SR i v zahraničí,
 • aktívne napomáhať zvyšovaniu odbornej úrovne ostatných členov SES.

Článok 3

Kolektívne členstvo

 1. kolektívnym členom sa môže stať každá organizácia pôsobiaca na území SR alebo v zahraničí, ktorej činnosť nie je v rozpore s cieľmi a poslaním SES a v rozpore s právnym poriadkom SR.
 2. Kolektívne členstvo vzniká registráciou v Rade SES.
 3. Kolektívne členstvo zaniká písomným oznámením o vystúpení a to k dátumu 31.12 kalendárneho roku, v ktorom bolo oznámenie doručené Rade SES, lebo zrušením organizácie, ktorá je kolektívnym členom SES.
 4. Práva kolektívneho člena:
 • požadovať od SES dostupné informácie, využívať ďalšie služby SES,
 • požadovať informácie o činnosti SES,
 • požadovať informácie o činnosti partnerských spoločností v zahraničí,
 • vysielať svojich členov organizácie na odborné podujatia všetkých spoločností združených vo ZSVTS na základe podmienok stanovených príslušnou spoločnosťou,
 • predkladať návrhy na usporiadanie a poriadať odborné podujatia, výchovno-vzdelávacie akcie, výstavy, rekvalifikačné kurzy odborne prináležiace SES a finančne ich zabezpečovať,
 • využívať skúsenosti a poznatky získané od organizácií v zahraničí.
 1. Povinnosti kolektívneho člena:
 • dodržiavať Stanovy SES,
 • platiť členské príspevky,
 • obhajovať záujmy a poslanie SES a svojou činnosťou ju propagovať v SR a v zahraničí.

HLAVA IV

Článok 1

Organizačná výstavba SES

 1. Články organizačnej výstavby SES sú:
 • Pobočka,
 • Odborná skupina.
 1. Členovia SES sa:
 • organizačne združujú najmä v pobočkách SES,
 • z hľadiska odborného využitia združujú v odborných skupinách.

Článok 2

Pobočka

 1. Pobočka je základným organizačným článkom SES. Spravidla pôsobí pri organizácii, resp. inštitúcii. Má právnu subjektivitu, ktorá vyplýva z týchto stanov, má odbornú i ekonomickú samostatnosť. Činnosť pobočky sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Pobočka:
 • organizuje odbornú činnosť členov, k čomu môže vytvárať podľa potreby a odborných záujmov odborné skupiny,
 • spolupracuje s hospodárskym vedením svojej organizácie, resp. inštitúcie, prípadne s jej kolektívnymi členmi,
 • spolupracuje s odbornými orgánmi SES, inými spoločenskými organizáciami, resp. inštitúciami,
 • v rámci svojich podmienok, všeobecne záväzných právnych noriem a týchto stanov môže vyvíjať samostatnú hospodársku a podnikateľskú činnosť,
 • pobočka má právo na vydavateľskú a edičnú činnosť,
 • udeľuje členské vyznamenania pobočky, resp. predkladá návrhy na vyznamenanie SES.
 1. Pobočku je možné založiť, ak o to požiada najmenej 5 členov a prihlásia sa o členstvo v SES,
 2. Pobočka zaniká na základe rozhodnutia členskej základne a zrušením registrácie Radou SES. Pre zrušenie pobočky sa musia vyjadriť minimálne tri pätiny členov pobočky.
 3. Orgánmi pobočky sú:
 • výročná členská schôdza,
 • výbor pobočky,
 • revízna komisia.
 1. Výročná členská schôdza je najvyšším orgánom,
 • rozhoduje o spôsobe voľby predsedu pobočky, predsedu revíznej komisie a o spôsobe obsadenia iných funkcií výboru pobočky a revíznej komisie pobočky,
 • v súlade so záujmami členov SES stanoví hlavné úlohy pobočky pre dané obdobie,
 • rozhoduje o štruktúre, zložení a vedení odborných skupín pobočky,
 • prejednáva a schvaľuje rozpočet, správy o činnosti a hospodárení, správy revíznej komisie,
 • registruje nových členov SES,
 • volí delegátov na zjazd SES.
 1. Výbor pobočky:
 • je výkonným a riadiacim orgánom pobočky medzi výročnými členskými schôdzami,
 • vedie evidenciu členov pobočky, prijíma prihlášky nových individuálnych členov, vydáva členské preukazy a vyberá príspevky,
 • prijíma prihlášku kolektívneho člena.
 1. Výbor za svoju činnosť zodpovedá výročnej členskej schôdzi. Zasadá podľa potreby.

Článok 3

Odborná skupina

 1. Odborná skupina je záujmové združenie členov SES.
 2. Odborná skupina organizačne vykonáva svoju činnosť najmä pri pobočkách a Rade SES.

Článok 4

Orgány SES

 1. Orgánmi SES sú:
 • zjazd SES,
 • rada SES,
 • revízna komisia SES.

Článok 5

Zjazd SES

 1. Najvyšším orgánom SES je zjazd SES, ktorý zvoláva Rada SES najmenej raz za 4 roky.
 2. Zjazd SES:
 • prejednáva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení SES za uplynulé funkčné obdobie,
 • prejednáva a schvaľuje správu revíznej komisie,
 • prejednáva a schvaľuje zameranie činnosti SES na ďalšie obdobie,
 • rozhoduje o zmenách v stanovách SES a majetkovej likvidácii,
 • volí členov Rady SES a členov Revíznej komisie.
 1. Delegáti zjazdu SES sú volení (v pobočkách) podľa volebného poriadku schváleného Radou SES.
 2. V prípade potreby môže Rada SES k prerokovaniu naliehavých otázok zvolať mimoriadny zjazd SES.

Článok 6

Rada SES

 1. Rada SES vytvára podmienky pre činnosť a spoluprácu všetkých článkov SES.
 2. Rada SES:
 • je najvyšším riadiacim a výkonným orgánom medzi zjazdmi SES,
 • zabezpečuje plnenie uznesení zjazdu a úloh SES vyplývajúcich zo Stanov,
 • schvaľuje plán odbornej činnosti pre dané obdobie, prejednáva a schvaľuje rozpočet a hospodárenie SES,
 • prerokováva stanoviská, odporúčania a závery revíznej komisie,
 • spolupracuje s príslušnými odvetvovými orgánmi štátnej správy a ďalšími inštitúciami v SR a v zahraničí,
 • spolupracuje s ostatnými odbornými spoločnosťami združenými vo ZSVTS ako aj ďalšími spoločenskými organizáciami,
 • udeľuje členské vyznamenania a čestné členstvá v SES,
 • zo svojho stredu volí predsedu a podpredsedu,
 • menuje svojho zástupcu do Rady ZSVTS a do slovenských a medzinárodných nevládnych organizácií.
 1. Rada SES zodpovedá za svoju činnosť zjazdu SES. Zasadá podľa potreby, najmenej 2 razy ročne.

Článok 7

Revízna komisia SES

 1. Revízna komisia:
 • je kontrolným a revíznym orgánom, kontroluje dodržiavanie platných právnych predpisov a Stanov SES,
 • kontroluje plnenie uznesení a hospodárenia SES.
 1. Revízna komisia zodpovedá zjazdu SES, zasadá podľa potreby, je nezávislá od ostatných orgánov SES. Členovia RK sa môžu zúčastňovať zasadnutí Rady SES.

HLAVA V

Hospodárenie SES

 1. Hospodárenie SES sa riadi rozpočtom, ktorý na obdobie kalendárneho roku schvaľuje Rada SES.
 2. Hospodárenie s majetkom SES sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi, ako aj smernicami a metodickými pokynmi SES a Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS).
 3. Spoločnosť hospodári s majetkom v súlade so záujmami svojich členov a s celospoločenskými záujmami v rámci odborného zamerania.
 4. Majetok SES tvoria finančné prostriedky. SES hospodári s týmto majetkom a do jeho výšky ručí za svoje finančné záväzky vo vzťahu k cudzím subjektom.
 5. Príjmy SES tvoria:
 • príjmy z členských príspevkov
 • členov pobočiek,
 • individuálnych členov,
 • kolektívnych členov.
 • príspevky kolektívnych členov prihlásených priamo ku Rade SES
 • príjmy z odbornej činnosti,
 • dotácie, subvencie, dary a iné.

HLAVA VI

Záverečné ustanovenia

 1. Právnu subjektivitu majú SES a pobočky SES.
 2. Orgány SES sa môžu uznášať, keď je prítomná nadpolovičná väčšina členov orgánu. Rozhoduje hlas trojpätinovej väčšiny prítomných.
 3. tatutárnymi zástupcami SES sú predseda SES, tajomník SES, prípadne ďalší poverení členovia SES.
 4. SES je nástupníckou organizáciou po Slovenskom výbore Elektrotechnickej spoločnosti ČSVTS.
 5. Tieto Stanovy môžu byť zmenené len uznesením zjazdu SES.Súčasťou Stanov SES je organizačný predpis,ktorý vydá Rada SES.
 6. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie SES u príslušného orgánu štátnej správy. Deň účinnosti stanoví Rada SES.
 7. O zániku SES rozhoduje zjazd SES najmenej trojpätinovou väčšinou hlasov.

V Bratislave, 25.marca 1998
Dodatok č. 1 k Stanovám Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti
26. júla 2002